top of page

Aanvullend genealogisch onderzoek

Voor de bestudering van de geschiedenis van de voorouders Wal(l)enkamp zijn de benodigde genealogische gegevens nog grotendeels op traditionele wijze verzameld. In de jaren '40 vroeg Joop Sr. (1912-1976) nog vaak gegevens schriftelijk op bij de bevolkingsregisters, bijvoorbeeld in 1941 in Wesel. Daarna correspondeerde Joop jr. (1949-1997) met genealogen en familieleden in Rhade en de USA, raadpleegde microfiches in het Nationaal Archief. Geleidelijk aan, maar soms met plotseling belangrijke ontdekkingen breidden de gegevens zich uit. Het Familieboek (1998) is het resultaat daarvan, en is door de historische en klassieke achtergrond van Joop jr. veel meer geworden dan een opsomming van gegevens. Het heeft familieleden kunnen plaatsen in een historische en regionale context.

Daarna kon door Geert Walenkamp voortgeborduurd worden en kwamen zeer uitgebreide databases op internet beschikbaar die relevant zijn voor genealogisch onderzoek. Een toenemende interesse in genealogie en de groei van Genealogische verenigingen en commerciële databases zorgen voor veel nieuwe informatie.

De nieuwe informatie over onze voorouders leidde soms tot correctie van eerdere genealogische constructies, of tot ontdekking van eerder onbekende familietakken. Vooralsnog is het meest haalbaar om die informatie stapsgewijs in een soort hoofdstukken (“Capita Selecta”) op deze website te publiceren. Omdat sommige van deze hoofdstukken regelmatig worden herzien, zijn ze van een versienummer en datum voorzien. Het staat iedereen vrij om ze te downloaden voor eigen gebruik (graag met bronvermelding).​

 

1. Onze Duitse voorouders per woonplaats in de 14e tot 19e eeuw

Dit is een kern document. Hierin zijn alle ons bekende Duitse voorouders opgenomen uit de periode 14e tot ongeveer 19e eeuw, bekend uit oude Documenten (zie 2), en na 1670 ook uit kerkboeken. Waar relevant wordt eventueel naar deze Documenten verwezen. De voorouders zijn per gezin geordend

De voornaamste woonplaatsen waren toen Rhade en Wesel, maar vandaaruit zijn er ook vertakkingen naar plaatsen in de bijbehorende regio. Maar ook enkele naar het nabijgelegen Grave, en naar Amsterdam en Rotterdam.

Er resteren nog steeds naamgenoten waarvan onduidelijk is of het familie is, in Rusland, maar vooral ook in Scandinavië (Wallenkamp, Valenkamp). Een aantal van hen zijn opgenomen. Zolang geen goede aanhakende connectie wordt gevonden beschouwen we die niet als familieleden.

 

2. Wal(l)enkamp: onze voorouders en de boerderij in Oorkonden en Akten

Vooral uit de archieven van het Staatsarchiv Münster (Landes archiv NRW Westfalen) zijn veel documenten gevonden waarin naamgenoten (Wallenkamp) of de boerderij (Hof Wallenkamp in Rhade) worden genoemd. Het gaat vooralsnog om 39 Akten en Documenten uit de periode van 1391-1843. De tekst kon worden vertaald met paleografische en historische hulp van oud archivaris dr. Werner Frese, afbeeldingen zijn van het archief verkregen scans, en soms is een stamboomfragment ingevoegd.

3. ​Het Legerbock uit 1612

Hier wordt wat uitgebreider ingegaan op een belangrijk pachtregister (in 2. genoemd), waarin boerderij en bewoners Wallenkamp worden beschreven ten tijde van het einde van de 16e eeuw.

 

4. ​Jean Germain Wallenkamp in 1812 ingelijfd in Napoleon's leger

In 2018 werd door de Ned. Genealogische Ver. gewezen op een digitaal raadpleegbaar Frans archief van Nederlanders in Franse dienst in de Napoleontische periode. De Wallenkamp die ook werd genoemd in een Nederlandse familie website blijkt een familielid uit Altschermbeck. In maart 1812 werd bij de lichting, geboren in 1791 voor Franse dienst opgeroepen.

 

5. ​Wallenkampen in dienst van VOC

Ook in 2018 werd de aandacht gevraagd voor weer een ander grote digitaal raadpleegbare database: alle circa 3000 scheepssoldijboeken van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Deze indrukwekkende, precieze administratie leverde een achttal zekere familieleden op die in de jaren 1718-1770 in dienst van de VOC meevoeren. Vijf van hen overleefden het niet. De gegevens uit de soldijboeken van deze acht worden gegeven, en waar mogelijk de plaats in de stamboom.

 

6. Emigraties van de families Wallenkamp en Wullenweber naar de Verenigde Staten in de jaren 1836-1883

Het was ons bekend sinds 1991 dat in 1872 veel inwoners uit Rhade naar de VS waren geëmigreerd, waaronder Henry (Johannes Henricus) Wallenkamp (1812-1888) die zich met zijn gezin vestigde in Highland, Wisconsin. In het Familieboek zijn veel gegevens vermeld over de nakomelingen sindsdien.

In 2022 kregen we kopieën van brieven die waren geschreven door zijn neef John (Johannes Bernardus) Wallenkamp (1812-1865) vanuit Quincy (Illinois) naar zijn oude woonplaats Marbeck.

Dat was reden om nog eens opnieuw databases na te zoeken van immigraties en volkstellingen. Uiteindelijk konden gegevens verzameld worden van 5 families Wallenkamp en 5 families van de aan hen gerelateerde Wull(en)weber.

bottom of page